1 Kyu – Brauner Gürtel

Kihon

ZK v Kizami-Zuki / Ren-Zuki
ZK v Oi-Zuki Jodan / NK r Te-Otoshi-Uke / Kizami-Mae-Geri / ZK Gyaku-Zuki
KK r Uchi-Uke / Mae-Yoko-Geri Kekomi / ZK Gyaku-Zuki
ZK v Shuto-Uchi (von Innen) / Mae-Geri (hinten absetzen) / Gyaku-Haito-Uchi
ZK v Ushiro-Geri / Yoko-Uraken-Uchi / Gyaku-Zuki
ZK v Mae-Mawashi-Geri / Ura-Mawashi-Geri
ZK v Mae-Mawashi-Geri / Ashi-Barai / Gyaku-Zuki
ZK v Mae-Geri / Mawashi-Geri / Ushiro-Geri
KB s Yoko-Geri Keage / Yoko-Geri Kekomi (gleiches Bein)
ZK v Ashi-Barai / Uraken-Uchi / Gyaku-Zuki

Kata

Kanku-Dai

Kumite

Jiyu Ipon Kumite

 • *Oi-Zuki Jodan / °Block und Konter Frei (Links und Rechts)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Block und Konter Frei (Links und Rechts)
 • *Mae-Geri / °Block und Konter Frei (Links und Rechts)
 • *Mawashi-Geri / °Block und Konter Frei (Links und Rechts)
 • *Ushiro-Geri / °Block und Konter Frei (Links und Rechts)
ZK: Zenkutsu-Dachi      v: Vorwärts
KK: Kukutzu-Dachi      r: Rückwärts
KB: Kiba-Dachi        s: Seitwärts
NK: Neko-Ashi-Dashi
(kak): Knie an Knie     *: Angreifer
(egg): Entgegengesetzt    °: Verteidiger