8 Kyu – Gelber Gürtel

Kihon

ZK v    Oi-Zucki
ZK v    Gyaku-Zucki
ZK r     Age-Uke
ZK v    Uchi-Uke
ZK r     Soto-Uke
ZK v    Gedan-Barai
KK v    Shuto-Uke
ZK v    Mae-Geri
KB s     Yoko-Geri Kekomi

Kata

Heian Shodan

Kumite

Kihon Gohon Kumite (kak)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke (beim 5.mal Gyaku-Zuki)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke (beim 5.mal Gyaku-Zuki)
ZK: Zenkutsu-Dachi      v: Vorwärts
KK: Kukutzu-Dachi      r: Rückwärts
KB: Kiba-Dachi        s: Seitwärts
NK: Neko-Ashi-Dashi
(kak): Knie an Knie     *: Angreifer
(egg): Entgegengesetzt    °: Verteidiger