Dojo Kun

 • Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
  First. Seek perfection of character
 • Hitotsu. Makoto no michi wo mamoru koto
  First. Protect the way of the truth
 • Hitotsu. Doryoku no Seishin wo yashinau koto
  First. Foster the spirit of effort
 • Hitotsu. Reigi wo omonzuru koto
  First. Respect the principles of etiquette and respect others
 • Hitotsu. Kekki no yu wo imashimuru koto
  First. Guard against impetuous courage and refrain from violent behavior.

Dojo Kun