Dojo Kun

 • Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
  Vervollkommene deinen Charakter
 • Hitotsu. Makoto no michi wo mamoru koto
  Bewahre den Weg der Aufrichtigkeit
 • Hitotsu. Doryoku no Seishin wo yashinau koto
  Entfalte den Geist der Bemühung
 • Hitotsu. Reigi wo omonzuru koto
  Sei höflich
 • Hitotsu. Kekki no yu wo imashimuru koto
  Bewahre dich vor übertriebener Leidenschaft

Dojo Kun