7 Kyu – Oranger Gürtel

Kihon

ZK v Oi-Zucki
ZK v Sanbon-Zucki
ZK r Age-Uke
ZK v Soto-Uke
KK r Kagi-Uke (Uchi-Barai)
ZK v Uchi-Uke
KK v Shuto-Uke
ZK v Mae-Geri (Chudan-Kamae)
ZK v Mawashi-Geri
KB s Yoko-Geri Kekomi

Kata

Heian Nidan

Kumite

Kihon Sanbon Kumite (egg)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke (beim 3.mal Gyaku-Zuki)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke (beim 3.mal Gyaku-Zuki)
 • *Mae-Geri Chudan / °Nagashi-Uke (beim 3.mal Gyaku-Zuki)
ZK: Zenkutsu-Dachi      v: Vorwärts
KK: Kukutzu-Dachi      r: Rückwärts
KB: Kiba-Dachi        s: Seitwärts
NK: Neko-Ashi-Dashi
(kak): Knie an Knie     *: Angreifer
(egg): Entgegengesetzt    °: Verteidiger