6 Kyu – Grüner Gürtel

Kihon

ZK v Sanbon-Zucki
ZK r Age-Uke / Gyaku-Zuki
ZK v Yoko-Uraken Jodan
KK r Shuto-Uke / ZK Gyaku-Tate-Nukite
ZK v Uchi-Uke / Kizami-Zuki / Gyaku-Zuki
ZK v Mae-Geri
ZK v Mawashi-Geri
ZK v Yoko-Geri Kekomi
KB s Yoko-Geri Keage

Kata

Heian Sandan

Kumite

Kihon Ippon Kumite (kak)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke / °Gyaku-Zuki (Links und Rechts)
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke / °Gyaku-Zuki (Links und Rechts)
 • *Mae-Geri Chudan / °Gedan-Barai (Linkes Bein Vorne 45° nach Rechts) / °Gyaku-Zuki (Links)
 • *Mae-Geri Chudan / °Nagashi-Uke (Linkes Bein Vorne 45° nach Links) / °Gyaku-Zuki (Links)
ZK: Zenkutsu-Dachi      v: Vorwärts
KK: Kukutzu-Dachi      r: Rückwärts
KB: Kiba-Dachi        s: Seitwärts
NK: Neko-Ashi-Dashi
(kak): Knie an Knie     *: Angreifer
(egg): Entgegengesetzt    °: Verteidiger