4 Kyu – Blauer Gürtel

Kihon

ZK v Ren-Zucki (Jodan / Chudan)
ZK v Sanbon Zuki
ZK r Age-Uke / Mae-Geri (hinten absetzen) / Gyaku-Zuki
ZK v Soto-Uke / KB Yoko-Empi / Yoko-Uraken-Uchi Jodan
KK r Morote-Uchi-Uke / ZK Kizami-Zuki Jodan / Gyaku-Zuki
KK r Shuto-Uke / Kizami-Mae-Geri / ZK Gyaku-Tate-Nukite
ZK v Mae-Geri (hinten Absetzten) / Mawashi-Geri
ZK v Ushiro-Geri
KB s Yoko-Geri Keage (Übersetzen)/ Yoko-Geri Kekomi (aus der Drehung)

Kata

Heian Godan

Kumite

Kaeshi Ipon Kumite (Ni)

 • *Oi-Zuki Jodan / °Age-Uke / °Oi-Zuki Chudan / *Soto-Uke / *Gyaku-Zuki
 • *Oi-Zuki Chudan / °Soto-Uke / °Mae-Geri / *Nagashi-Uke / *Gyaku-Zuki
 • *Mae-Geri / °Gedan-Barai / °Oi-Zuki Jodan / *Age-Uke / *Gyaku-Zuki

Partnerübung

 • *Suri-Ashi Mae-Mawashi-Geri / °KK Nagashi-Uke / °ZK Gyalu-Zuki
ZK: Zenkutsu-Dachi      v: Vorwärts
KK: Kukutzu-Dachi      r: Rückwärts
KB: Kiba-Dachi        s: Seitwärts
NK: Neko-Ashi-Dashi
(kak): Knie an Knie     *: Angreifer
(egg): Entgegengesetzt    °: Verteidiger